YAŞLI NÜFUSTA MERSİN 51. SIRADA


 

TÜİK verilerine Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 21,9 arttı. Mersin ise yaşlı nüfus oranında 2019 yılında yüzde 9,3 ile 51.sırada yer aldı.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, İstatistiklerle Yaşlılar, 2019 bülteni değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi olduğu bildirildi.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2019 yılında %9,1'e yükseldiği, yaşlı nüfusun 2019 yılında %44,2'sini erkek nüfusun, yüzde 55,8'ini kadın nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 62,8'İNİN 65-74 YAŞ GRUBUNDA YER ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 31,4'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,7'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2019 yılında yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı bildirildi.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdiği belirtildi.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

 Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2014 yılında 30,7 iken 2019 yılında 32,4 oldu. Ortanca yaş 2019 yılında erkeklerde 31,7, kadınlarda 33,1 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2023 yılında 33,5, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE, YAŞLI NÜFUS ORANINA GÖRE SIRALAMADA 167 ÜLKE ARASINDA 66. SIRADA YER ALDI 

Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 604 milyon 656 bin 633 kişi, yaşlı nüfusun ise 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9,3'ünü yaşlı nüfusun oluşturduğu bildirildi. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 34,1 ile Monako, yüzde 28,8 ile Japonya ve yüzde 22,7 ile Almanya olduğu; Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldığı belirtildi.

YAŞLI NÜFUSTA MERSİN 51. SIRADA

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilin, 2019 yılında yüzde 18,8 ile Sinop olduğu, bu ili yüzde 17,7 ile Kastamonu'nun, yüzde 16,2 ile Artvin ve Çankırı'nın izlediği belirtildi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu illerin ise yüzde 3,3 ile Şırnak'ın olduğu, bu illeri yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa'nın izlediği bildirildi.

Yaşlı nüfus oranında 2019 yılında Mersin'in yüzde 9,3 ile 51.sırada yer aldığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE 100 YAŞ VE ÜZERİNDE 5 BİN 567 YAŞLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ 

Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısının, 2019 yılında 5 bin 567 olduğu bildirildi. Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 763 kişi ile İstanbul, 275 kişi ile Ankara ve 242 kişi ile Giresun iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Ardahan ve Karaman'ın olduğu ifade edildi.

YAŞLI NÜFUSUN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 12,5 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, işgücüne katılma oranının 2014 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 50,5 iken 2018 yılında yüzde 53,2'ye yükseldiği; bu oran yaşlı nüfus için 2014 yılında yüzde 11,5 iken 2018 yılında yüzde 12,5 olduğu bildirildi. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkek nüfusta 2018 yılında yüzde 20,9 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,9 olduğu; yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2018 yılında yüzde 2,7 olduğu belirtildi.

ÇALIŞAN YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 65,5'İ TARIM SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2018 yılında yaşlı nüfusun yüzde 65,5'inin tarım, yüzde 27,3'ünün hizmetler, yüzde 4,7'sinin sanayi, yüzde 2,5'inin ise inşaat sektöründe yer aldığı bildirildi. 

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2018 yılında ölen yaşlıların yüzde 43,8'inin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği, bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,5 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 14,8 ile solunum sistemi hastalıklarının takip ettiği belirtildi.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı olduğu, iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21,3 iken yaşlı kadınların oranının yüzde 11,6 olduğu bildirildi.

ALZHEİMER HASTALIĞINDAN ÖLEN YAŞLILARIN ORANI ARTTI

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısının, 2014 yılında 10 bin 236 iken 2018 yılında 13 bin 767'ye yükseldiği, Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranının 2014 yılında yüzde 3,9 iken bu oranın 2018 yılında yüzde 4,6'ya yükseldiği belirtildi.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu; Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2014 yılında erkeklerde %3,1, kadınlarda yüzde 4,6 iken bu oranlar 2018 yılında erkeklerde yüzde 3,5'e, kadınlarda ise yüzde 5,7'ye yükseldiği bildirildi.

MUTLU OLDUĞUNU BEYAN EDEN YAŞLI BİREYLERİN ORANI YÜZDE 58,6 OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranının 2019 yılında yüzde 52,4 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 58,6 olduğu belirtildi. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2019 yılında erkeklerin yüzde 56,9'u, kadınların ise yüzde 59,9'u mutlu olduğu bildirildi.

YAŞLILARIN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2014 yılında en önemli mutluluk kaynağının yüzde 71,4 ile aileleri, yüzde 14,7 ile çocukları, yüzde 6,4 ile eşleri, yüzde 4,1 ile torunları iken 2019 yılında yüzde 71,4 ile aileleri, yüzde 13,7 ile çocukları, yüzde 4,9 ile torunları ve yüzde 4,7 ile eşleri olduğu ifade edildi.

İNTERNET KULLANAN YAŞLI BİREYLERİN ORANI 4 KAT ARTTI

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 5,0 iken bu oranın 2019 yılında  yüzde 19,8'e yükseldiği belirtildi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı, internet kullanan yaşlı erkeklerin oranının 2019 yılında yüzde 25,3 iken yaşlı kadınların oranının yüzde 15,0 olduğu bildirildi.

   
Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  
  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 

  NÖBETÇİ ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2020 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA